Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönerges

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

 

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin iş akış süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve onay mercilerini belirlemek, verilen yetkileri belli bir ilkeye bağlamak, toplam kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda hizmeti ve iş akışını hızlandırarak bürokratik işlemleri en alt düzeye indirmek, hizmette verimlilik ve etkinliği artırmak, kalite odaklı olmayı benimsetmek, alt kademelerin sorumluluk ve özgüven duygularını güçlendirerek işlerinde daha dikkatli ve istekli olmalarını özendirmek, personel arasında aidiyet duygusunu güçlendirmek, üst yöneticilerin temel sorunlarla ilgilenmeleri için yeterli zaman bulmalarını sağlamak, amir ve memurların “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” birinci maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, Hitit Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev alan yöneticilerin imza yetkilerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ne dayanılarak hazırlanan, Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı gereği hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergede geçen;

Yönerge : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesini,

Üniversite : Hitit  Üniversitesini,

Rektör : Hitit  Üniversitesi Rektörünü,

Rektör Yardımcısı : Hitit  Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,

İç Denetim Birim Yöneticisi : İç Denetim Birimi Başkanı veya Rektörce görevlendirilmiş İç Denetim Birimi Sorumlusunu,

İç Denetçi : Hitit  Üniversitesi İç Denetçilerini,

Dekan : Hitit  Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakültelerin Dekanlarını,

Dekan Yardımcısı : Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakültelerin Dekan Yardımcılarını,

Enstitü Müdürü : Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitülerin Müdürlerini,

Yüksekokul Müdürü : Hitit  Üniversitesi bünyesinde bulunan Yüksekokulların Müdürlerini,

Meslek Yüksekokulu Müdürü : Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokullarının Müdürlerini,

Konservatuvar Müdürü : Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Konservatuvar Müdürlerini,

Merkez Müdürü : Hitit Üniversitesi Araştırma Merkez Müdürlerini,

Müdür Yardımcısı : Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuvar/Merkez  Müdür Yardımcılarını,

Bölüm Başkanı : Hitit Üniversitesi akademik birimlerine bağlı Bölüm Başkanlarını,

Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı/Program Başkanı: Hitit Üniversitesi akademik birimlerine bağlı Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/Program Başkanlarını,

Koordinatörlükler:  Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü, Hitit Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğünü, Hitit Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünü, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü, Hitit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünü ve Rektörlükçe oluşturulan diğer koordinatörlükleri,

Genel Sekreter : Hitit Üniversitesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı : Hitit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılarını,

Daire Başkanı : Hitit  Üniversitesi Daire Başkanlarını,

Hukuk Müşaviri : Hitit  Üniversitesi Hukuk Müşavirini,

Döner Sermaye İşletme Birimi : Hitit  Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Birim Müdürlüğünü,

Döner Sermaye İşletme Müdürü : Hitit  Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürünü,

Hastane Başmüdürü :Hitit Üniversitesi Üniversite Hastaneleri Başmüdürünü,

Sekreterlik: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar Sekreterliklerini,

Sekreter : Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar Sekreterlerini,

Şube Müdürlüğü: Hitit Üniversitesi Daire Başkanlıkları ile, Hastane vb. bağlı Şube Müdürlüklerini,

Şeflik ya da Birim/Servis: Hitit Üniversitesi Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Hastane vb. bağlı Şeflik ya da Birim/Servislerini,

Birim Amiri: Üniversitedeki tüm akademik ve idari birim yöneticilerini,

Yetkililer: Rektör, Rektör Yardımcıları, İç Denetim Birimi Yöneticisi, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Araştırma Uygulama Merkezi Müdürleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Koordinatörleri ve Birim Amirlerini, ifade eder.

 

İlkeler ve Uygulama Esasları

Madde 5 – Bu yönergenin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a)        Sınırları açıkça belirtilerek yazılı olarak devredilmemiş olan yetkiler kullanılamaz.

b)        Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

c)    Yetki devredilen personel, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

ç)    Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

d)    Rektör Yardımcılarından biri herhangi bir nedenle görevde olmadığı zamanlarda ona ait imza yetkisi Rektörün uygun bulması halinde diğer Rektör Yardımcısı tarafından, Dekan/Müdür Yardımcılarından biri herhangi bir nedenle görevde olmadığı zamanlarda ona ait imza yetkisi Dekan/Müdürün uygun bulması halinde diğer Dekan/Müdür Yardımcısı tarafından kullanılır.

e)    Bir tasarruf, tercih, gizlilik veya teklif içeren yazılar bizzat Genel Sekreter veya ilgili Rektör Yardımcısı tarafından Rektöre; Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından Dekana, Enstitü Sekreteri, Yüksekokul Sekreterleri veya Müdür Yardımcıları tarafından Müdüre sunularak imzalatılır.

f)     Rektör ve Rektör Yardımcıları tarafından, Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden yazılı ve sözlü olarak istenilen her türlü görüş, bilgi, belge ve doküman ilgili birim amiri tarafından görevi isteyen üst amire sunulmak üzere Genel Sekreter’e bilgi verilerek teslim edilir. Bilginin yazılı olması halinde birim amirleri görevi isteyen üst amire sunulmak üzere konuyu kendi imzaları ile Genel Sekreterlik Makamına yazılı olarak sunar.

       g)    Yetkiler, sorumluluk anlayışının gereklerine uygun olarak yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

h)    Akademik ve idari hiyerarşi içinde her kademe, bilmesi gereken konularda görev ve sorumluluğu ile bağlantılı olarak bilgilendirilir.

ı)     Yetkililer, kendi üstlerinin bilmesi gereken konuları takip edip, üstüne bildirmekle; imza yetkisine sahip herkes, imzaladığı yazılarda, üst makamların bilmesi gereken bilgileri zamanında bildirmekle yükümlüdür.

i)     Rektör, Üniversitenin tüm birimleri ile; rektör yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerle; Genel Sekreter, Üniversite idari birimleri ile; dekanlar, fakülteleri ile; müdürler, kendisine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi ile; koordinatörler koordinatörlükleri ile; bölüm başkanları, bölümleriyle; daire başkanları ve diğer birim ve büro amirleri ise kendi birimleri ile ilgili olan tüm konularda bilgi ve sorumluluk sahibidirler.

j)     Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere, talebi halinde iç denetçilere açıklanır.

k)    Yapılacak yazışmalarda, Başbakanlıkça yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine riayet edilir.

l)     Resmi Yazışmalarda kullanılacak dosya numarası tüm akademik ve idari birimlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı” doğrultusunda kullanılacaktır.

m)   “Yazışma Birim Kodu” olmayan ya da verilmeyen hiçbir birim/makam yazışma yapamaz.

n)    Yazılar işlem kapsamında yer alan bütün ara kademe amirlerinin parafı ile imzaya sunulur.

o)    Akademik ve idari birim amirleri birimlerince yazılan bütün yazılardan sorumludur.

ö)    Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve daire başkanlarına imzalama yetkisi verilen rutin yazışmalar dışındaki, akademik ve idari birimlere ve Üniversite dışı kurumlara yapılacak yazışmalar,  Rektör veya Rektörün uygun görmesi halinde Rektör Yardımcısı veya Genel Sekreter imzası ile yapılır. İdari birimlerden Rektörlük Makamına hitaben yazılması gereken yazılar, görev dağılımlarına göre Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter imzası ile yazılır.

p)    İç denetçiler, Rektörün uygun görmesi halinde görevleri ile ilgili olarak akademik ve idari birimlerle doğrudan yazışma yapabilir, yazılı ve sözlü bilgi isteyebilirler.

r)    Bu yönerge doğrultusunda birim amirleri kendi aralarında emir niteliği taşımayan yazışmalar yapabilirler.

s)     Akademik birimler, eğitim amaçlı konularda, doğrudan kendi aralarında ve kendilerine bağlı birimlerle bu yönergede belirlenen ilkeler doğrultusunda yazışma yapabilirler.

ş)     Yetkilinin izin vb. nedenlerle bulunmadığı hallerde, vekili imza yetkisini kullanarak yapılan iş ve işlemle ilgili yetkiliye bilgi verir.

t)     Ön inceleme ve soruşturma niteliğindeki yazılara gizlilik esaslarına uyularak işlem yapılır.

u)    Bir izin veya onayın kaldırılması veya düzeltilmesi, alınışındaki usule uyularak yapılır.

ü)    Yazıların ilgili olduğu birimde hazırlanması ve gönderilmesi asıldır. Ancak acele ve gerekli görüldüğü hallerde Özel Kalemde veya Genel Sekreterlikte hazırlanan yazıların bir örneği bilgi için ilgili birime gönderilir.

v)    Yazılar ekleri ve varsa öncesine ait dosyası ile birlikte imzaya sunulur.

       y)    Basında yer alan Üniversiteyi ilgilendiren haber ve yazılar, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce takip edilerek Rektörlük Makamına bildirilir.

 

Sorumluluklar

Madde 6 –

a)    Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamaların yönergeye uygunluğunun sağlanmasından rektör yardımcıları, genel sekreter ve tüm akademik ve idari birim amirleri,

b)    Yazışmaların; yazışma kuralları, emir ve yönergeye uygun olarak yapılmasından, yazıların dosyalanma ve korunmasından birim amirleri ve birimlerin ilgili görevlileri,

c)    Gelen evrakın ve imzalanan yazıların ilgililere süratle ulaştırılması ve gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde cevaplandırılmasından ilgili birim amiri ve birimindeki tüm görevliler,

ç)    Gizlilik dereceli bilgi ve evrakın, ilgisiz kişilerin eline geçmesinden ve bilmemesi gereken kişilerin konudan haberdar olmasından birim amiri ve tüm ilgilileri,

d)    Birimlerden çıkan tüm yazılardan birinci derecede birim amiri ve sonra yazıda parafı olan tüm ilgililer,

e)    İç denetim birimince inceleme sonucunda düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan uygulamalardan uygulamayı yapan ilgili birim ve tüm ilgilileri,

sorumludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Devirleri ve İmza Yetkilileri

Yetki Devirleri

Madde 7 –

a)    Yetkililer, görevlerinin ifası sırasında mevzuatla doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkiler ve biriminin faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine devri uygun görülen yetkileri kullanırlar.

b) Yetkililer, mevzuata göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerinin tamamını veya bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla tespit edeceği esaslara göre sürekli veya geçici olarak yardımcılarına veya mahiyetindeki personele devredebilirler.

c)    Yetkilerin devri ve kaldırılması yazılı olarak yapılır.

ç)    Yetki devri yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

d)    Rektör ve birim amirleri tarafından yazılı olarak devredilen yetkiler, yetkiyi devreden makamın onayı olmadan alt yöneticilere veya bir başkasına devredilemez.

 

Rektör Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 8 – Rektör tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

            a)    Yükseköğretim mevzuatı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat gereği kendisine verilen tüm yetki ve sorumluluklar ile ilgili işlemler,       

b)  Mevzuat gereği bizzat Rektör tarafından başkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullar,

c)    İlgili mevzuatta öngörülen ve bizzat Rektör tarafından yapılması gereken öneriler, kararlar, onaylar, olurlar ve diğer işlemler,

  ç)    Yazılı, görsel ve işitsel medyaya demeç verme,

  d)    Kurum içi ve kurum dışı tüm kurum/kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiliklerle yapılacak yazışmalar.

 

Rektör Yardımcıları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 9 – Rektör yardımcıları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Rektörün, mevzuatta doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkileri dışında kalan konulardaki yetki ve imzalarının tamamını veya bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla yazılı olarak yardımcılarına devretmiş olduğu yetki dahilindeki yazışmalar,

b)    Rektör tarafından verilen diğer görevler.

 

Genel Sekreter Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 10 – Genel Sekreter tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Konusuna göre idari birimlerden Rektörlük Makamına hitaben yazılması gereken yazılar,

b)    Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili akademik ve idari birimlere gönderilmesine ilişkin üst yazılar,

  c)    Kendine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı yazı veya talimatlar ile bu birimlerin hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

  ç)    Dış birimlerden gelen ve eğitim birimlerine havalesi yapılan yazıların ilgili birime gönderilmesine ilişkin yazılar ve takibi,

  d)    Personel atama onayları,

e)    Personel atama onaylarının üst yazıları ile personelin görevden ayrılış veya göreve başlamalarının, Üniversite dışı kurumlara ve Üniversite içi akademik birimlere bildirilmesine dair yazılar,

f)     Personel terfi onayları,

g)    İcra Müdürlüklerinden gelen personel borçları konusundaki yazılar ile çeşitli afiş, broşür, duyuru ve ilanların ilgili akademik ve idari birimlere gönderilmesine dair yazılar,

h)    Sendikalara üye olma ve üyelikten çekilme yazıları,

ı)     Pasaport çıkartılması ile ilgili yazılar,

i)     Rektör ve rektör yardımcılarının imzalayacakları yazıların parafı,

j)     Amiri bulunduğu idari personelin yıllık, mazeret ve sağlık izin onayları,

k)    İl içi ve İl dışına araç görevlendirme onayları,

l)     Rektörlük birimlerince yapılan her türlü ihaleye ilişkin komisyon teşekkül olurları ve ihale yetkilisi dışında yazılması gereken ihale teklif yazıları,

m)   Rektör tarafından verilen ve ilgili mevzuat  gereği diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

 

 

 

Genel Sekreter Yardımcısı Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 11 - Genel Sekreter Yardımcısı tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Genel Sekreterlik ve genel sekreterliğe bağlı birimlerde görevli personelin görevden ayrılış ve göreve başlayışlarının idari birimlere bildirilmesine dair yazıların imzası,

b)    Rektör, rektör yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından imzalanacak yazıların parafı,

c)    Taşınır mal işlem formlarının onayı,

ç)    Daire başkanlarının birinci, şube müdürlerinin ikinci amiri olarak verdiği izin onayları,

d)    Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevlere ait yazı ve onaylar.

        

Hukuk Müşaviri Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 12 – Hukuk Müşaviri tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Hukuk Müşavirinin bilgi alma, bilgi verme gibi rutin konularda diğer birim amirleri ile yapacağı yazışmalar, 

b)    Rektörlük tarafından adli ve idari yargı yerleri ile icra dairelerinde açılan davaların dilekçeleri ve davalara ait savunma yazıları için yapılacak kurum içi yazışmalar,

c)    Personelin icralarıyla ilgili icra dairesi, bankalar vb. kurum ve kuruluşlara yazılan yazılar için yapılacak kurum içi yazışmalar,

ç)    Hukuki konularda hukuk müşaviri tarafından yürütülmesi gereken ve ayrıca yetki devri yapılan yazışmalar.

d)    Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevlere ait yazı ve onaylar,

 

Daire Başkanları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 13 – Daire başkanları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Öğrencilerin, askerlik işlemleri ile ilgili belgeleri, öğrenci belgesi, transkript, diploma eki ve hasta sevk belgelerinin imzalanması; yatay geçiş işlemleri ile ilgili öğrenci dosyalarının istenmesi ve gönderilmesi, öğrencilerin mezun oldukları liselerden bilgi ve belge istenmesi, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından öğrencilerle ilgili istenen bilgiler ve diğer üniversitelerden yaz okulu sınav sonuçlarının istenmesine ve gönderilmesine ilişkin yazılar ile benzeri yazılar,

b)    Kendi birimlerinde yazılıp, Rektör veya rektör yardımcısının imzasından çıkan kararname ve olurların (terfi, görevlendirme, salon tahsisi vb.) ilgili akademik ve idari birimlere gönderilmesine dair üst yazılar ile birimlerinde görevli personelin, görevden ayrılış ve başlayışlarının idari birimlere bildirilmesine dair yazılar,

c)    Kendi birimlerinde bulunan Şube Müdürlerinin izin onaylarında 1. Amir olarak ve idari personelin (Rektör veya Genel Sekreter tarafından onaylanacaklara teklifte bulunmak) yıllık, mazeret ve sağlık izin onayları,

ç)    Üniversite mekânlarında kullanılan su, elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin ilgililere bildirimi, kira, yakıt ve santral aracılığı ile yapılan özel telefon görüşme ücreti bildirimi gibi rutin yazılar,

d)    Daire başkanlarının, bilgi alma, bilgi verme gibi rutin konularda kendi aralarında yapacakları yazışmalar, 

e)    Özlük işlerin bildirilmesine ve hazırlanmasına, hizmet içi eğitim çalışmalarına yönelik yazıların personele duyurulmasına ilişkin yazılar ile birim personeli ile yapılacak yazışmalar,

f)     Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanacak yazıların parafı,

g)    Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevlere ait yazı ve onaylar.

h)    Mali konularda Üniversitemiz Mali Hizmetleri Birimi olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi gereken mali mevzuat ve ayrıca yetki devri yapılan yazışmalar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                               
 
Akademik Birimler

 

Dekan Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 14 – Dekan tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Kanunen bizzat Dekan tarafından başkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullar,

b)    Kanunlar ve yönetmeliklerde öngörülen ve mutlaka Dekan tarafından yapılması gereken öneriler, kararlar ve işlemler,

c)    Dekan yardımcıları, Fakülte Sekreteri, bölüm başkanlarının yıllık, mazeret ve sağlık izin onayları,

ç)    Rektörlük Makamına yazılacak yazılar,

d)    Fakültenin yatırım teklifleri ve yıllık programların uygulanması ile ilgili yazılar,

e) Yasa ve yönetmeliklerle Dekan’a bırakılmış ve bu yönergede yetki devri yapılmamış konulardaki yazılar ile Dekan’ın imzalamayı uygun gördüğü diğer onay ve yazılar.

 

Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu  / Konservatuvar Müdürü Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 15 - Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuvar Müdürü tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Kanunen bizzat Müdür tarafından başkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullar,

b)    Kanunlar ve yönetmeliklerde öngörülen ve mutlaka Müdür tarafından yapılması gereken öneriler, kararlar ve işlemler,

c)    Müdür yardımcıları, yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar/enstitü sekreteri ve bölüm başkanlarının yıllık, mazeret ve sağlık izin onayları,

ç)    Rektörlük Makamına yazılacak yazılar,

d)    Enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvarların yatırım teklifleri ve yıllık programların uygulanması ile ilgili yazılar,

e)    Yasa ve yönetmeliklerle Müdür’e bırakılmış ve bu yönergede yetki devri yapılmamış konulardaki yazılar ile Müdür’ün imzalamayı uygun gördüğü diğer onay ve yazılar,

                                                                                                                                                       Dekan Yardımcıları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 16 – Dekan yardımcıları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Dekanın, mevzuatta doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkileri dışında kalan konulardaki yetki ve imzalarının tamamını veya bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla yazılı olarak yardımcılarına devretmiş olduğu yetki dahilindeki yazışmalar,

b)    Dekan tarafından verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

 

Müdür Yardımcıları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 17 – Müdür yardımcıları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar

şunlardır:

a)    Müdürün, mevzuatta doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkileri dışında kalan konulardaki yetki ve imzalarının tamamını veya bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla yazılı olarak yardımcılarına devretmiş olduğu yetki dahilindeki yazışmalar,

b)    Müdür tarafından verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

 

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 18 – Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Bölüm Kurulu kararlarının üst yazıları,

b)    Sınavların ve ders programlarının belirlenmesi ve onayı,

c)    Bölüm öğrenci dilekçelerinin cevaplanması ya da yönlendirilmesi,

ç)    Rektörlükçe verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

 

Akademik Birimlerin Bölüm Başkanları Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 19 – Akademik birimlerin bölüm başkanlıkları tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır:

a)    Bölüm kurulunu toplamak ve bu kurula başkanlık etmek,

b)    Fakülte yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,

c)    Bölüm Kurulu kararlarının üst yazıları,

ç)    Sınav ve ders programlarının belirlenmesi,

d)    Bölüm öğrenci dilekçelerinin yönlendirilmesi,

e)    Dekan/Müdür tarafından verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

 

Fakülte Sekreteri - Enstitü Sekreteri - Yüksekokul Sekreteri - Konservatuar Sekreteri - Meslek Yüksekokulu Sekreteri Tarafından Kullanılacak Yetkiler, İmzalar, Yazı ve Onaylar

Madde 20 – Fakülte Sekreteri - Enstitü Sekreteri - Yüksekokul Sekreteri - Konservatuar Sekreteri - Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından kullanılacak yetkiler, imzalar, yazı ve onaylar şunlardır

a)    İlgili mevzuat gereği kendilerine verilen yetki ve sorumlulukları yerine getirmek için yapılacak yazışmalar,

b)    Dekan/Müdür tarafından verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönergenin Uygulanması, Yürürlük ve Yürütme

 

Yönergenin Uygulanması

Madde 21-

a)        Rektörlük makamı, dekanlıklar/müdürlükler ve ilgili birim yöneticileri, bu yönergenin uygulanmasından sorumludurlar.           

b)        Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile Rektörlüğün onayı çerçevesinde işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 22 –Bu Yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 23 – Bu yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi