Çalışma Usul ve Esasları

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU

                                                                                                                                                

 

 ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1)Bu usul ve esasların amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, idarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2)Bu usul ve esaslar, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu’unda yapılan iş ve işlemleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

 

Madde 3)Bu usul ve esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4)Bu usul ve esaslarda geçen;

 

Yüksekokul : İsikilip Meslek  Yüksekokulunu,

İdare : İsikilip Meslek  Yüksekokulu Müdürlüğünü,

Akademik Personel: Doçent, Yrd.Doç.Dr, Öğretim Görevlisi ve Uzman,

İdari Personel: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na tabi bütün personeli,

Harcama Yetkilisi: Yüksekokul Müdürü’ nü,

Gerçekleştirme Görevlisi: Yüksekokul Sekreteri’ ni,

Mali İşler: ödeme ve alım işlerinin yapıldığı birimi,

Personel İşleri: Personel özlük işlerini

Öğrenci İşleri Bürosu: Öğrencilerin hizmetine yönelik tüm iş ve işlemlerin yapıldığı birimi

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 Yönetim ve İşleyiş Biçimi, Teşkilat Şeması

           

Yönetim

Madde 5) Yüksekokul; Yüksekokulu Müdürü, Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Sekreteri tarafından yönetilir.

 

 a)- Yüksekokul Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı Meslek Yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

 

Görevleri:

 

 *Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve  Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 *Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

 *Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,  

 *Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.    

 *Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 * Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

        Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve     geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

b)- Müdür Yardımcısı:

 

*Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

*Müdüre, görevinin başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekalet eder.

*Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

*Müdürün yazılı ve sözlü olarak verdiği görevleri yapar.

 

 

d)- Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Görevleri:

(1) Meslek Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak.

(2) Meslek Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

e)- Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

 

 

Görevleri:

(1) Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

(2) Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Müdürün Meslek Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

f)-Akademik Genel Kurul; ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunda, o dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisidir. Yöneticinin bulunmadığı hallerde, kurula vekili başkanlık eder.

         Akademik Genel Kurul, her eğitim- öğretim yılının sonunda, başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

g)- Akademik Bölüm Kurulu; ilgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili bölüm başkanıdır. Bölüm başkanının bulunmadığı hallerde kurula yardımcısı başkanlık eder.

         Her iki ayda bir başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

h)- Akademik Anabilim Kurulu; ilgili anabilim (anasanat) dalında filen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı, ilgili anabilim dalı başkanıdır. Anabilim dalı başkanının bulunmadığı hallerde, kurula en kıdemli öğretim üyesi başkanlık eder.

            Akademik Anabilim Kurulu, her ay başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

ı)- Akademik Kurulların Görevleri

*Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler.

* Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar.

* Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla rektörlüğe iletilir.

*Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanları akademik bölüm, akademik anabilim (anasanat), varsa akademik bilim (sanat) kurullarının görüş ve önerilerini de ekleyerek geçmiş yıldaki çalışma planını belirten bir raporu bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yöneticisine sunar.

* Yönetici bu raporu, kendi kanaatini de ekleyerek rektörü gönderir.

 

j)- Yüksekokul Sekreteri:

Görevleri:

(2547 S.K.Madde 51/b) Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.

 (2547 S.K.Madde 51/c) Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar.

 (2547 S.K.Madde 52/a) Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.

(2547 S.K.Madde 53/a) Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’ NİN;

 

Madde 38 - Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür.

 Madde 38/b-   Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur.

       Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

 

k)- Bölüm Başkanı:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. Maddesi gereğince;

*Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz  Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

*Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

*Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

*Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

*Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 

 

l)-Bölüm Sekreteri:

Görevleri:

1.      Her yarıyıl başında, ders veren her bir öğretim elemanının ders içerik formlarını hazırlamasını sağlamak ve bu formları bölüm başkanlığının onayına sunmak, gerektiğinde yazmak, çoğaltmak ve dosyalamak.

2.      Yarıyıl başlarında hazırlanan haftalık ders programlarını bilgisayar ortamına aktarmak.

3.      Kesinleşen haftalık ders programlarını üst yazı ile Müdürlüğe bildirmek.

4.      Kesinleşen haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletmek.

5.      Derslerin etkin şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri ile fotokopi ve sınav sorularının baskı hizmetini sağlamak.

6.      Yüksekokul öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi dolanları kaldırmak.

7.      Derslerin saatinde başlamaması halinde, ders sorumlusu öğretim elemanı ile iletişim kurarak durumu bölüm başkanına bildirmek.

8.      Yarıyıl içi ve yarıyıl sonlarında hazırlanan sınav programlarını bilgisayar ortamına aktarmak.

9.      Kesinleşen sınav programlarını üst yazı ile Müdürlüğe bildirmek.

10.  Kesinleşen sınav programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile gözetmenlere, kendi sınav programlarını, yazılı olarak iletmek.

11.  Gözetmen taleplerini öğretim elemanlarından alarak bölüm başkanının önerisi doğrultusunda dağıtmak.

12.  Müdürlük-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapmak.

13.  Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işlemek, yazıları ilgili dosyalarda saklamak.

14.  Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek ve cevap gereken yazıların gününde Müdürlüğe iletilmesini sağlamak.

15.  Bölüme gelen yazıları bölüm başkanının görüşü doğrultusunda gerekirse bölüm öğretim elemanlarına ve araştırma görevlilerine üç gün içinde imza karşılığında duyurmak ya da dağıtmak.

16.  Toplantı duyurularını yapmak.

17.  Bölüm Kurulu toplantı tutanaklarını bilgisayar ortamına aktarmak.

18.  Gerektiğinde öğrenci ve danışmanı arasında bağlantı kurulmasını sağlamak, Müdürlükten gelen öğrenci ile ilgili “Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” kararlarını danışmana duyurmak.

19- Öğrencilerin Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi ve burs senetlerini ile ilgili duyuruları ilan

      etmek.

20- Bölümde görevli öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili dilekçelerini kabul etmek, üst yazı ile

      Müdürlüğe bildirmek.

21- Amirlerin vereceği sözlü ve yazılı diğer işleri yapmak.

22- Bağlı olduğu birim amiri Yüksekokul Sekreteri’ dir.

 

m)- Yardımcı Doçent Ataması:

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Gereğince;

* Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

* Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilân edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Bu ilânda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

* Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir.

* Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır.

*Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı taktirde, üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur.

* Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren on beş gün içinde yapar.

*Sınav; Türkçe’ den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar.

*Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, ayni dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir.

*Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir.

*Sınav sonucu adaya ayni gün tebliğ olunur.

*Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, başvurulan üniversitenin senatosu karar verir.

*Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

*Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde (jüri üyeleri) tespit eder.

*Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

*Jüri üyeleri, görüşlerini rapor halinde ilgili birime gönderir.

*Birim, kazanan adayın atanması için Yönetim Kurulu Kararı ekinde ilgiliye ait dosyaların asıllarını Rektörlüğe gönderir.

*Rektörlükçe uygun görülürse atama kararnamesi çıkartılarak ilgili birime gönderir.

*Birim, ilgiliye tebliğ ederek göreve başlatır.

 

n)- Öğretim Görevlisi Ataması:

2547 S.K./Madde 31 - (Değişik madde: 17/08/1983 - 2880/14 md.)

Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

 

Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereğince başvurma şartları aşağıya çıkartılmıştır.

 

*Bölümler için ihtiyaç duyulan branşlarda öğretim görevlisi alımı için önce birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı ekinde “Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu” doldurularak Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

*Rektörlük, kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir.

*Kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere Rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

*İlan metninde; adaylarda bu yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir.

*Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 günden az olarak belirlenemez.

*Müracaatlar genellikle ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılır.

 

Merkezi Sınav:

 Akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavına en az lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. (ALES) Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

 

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES’ den en az 70, Kamu  Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

Özel Şartlar:

a)Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.

b)Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.

 

Giriş Sınavı Jürisinin Belirlenmesi.
İlgili yönetim kurulunca,  üç asıl bir yedek üyeden oluşan Jüri Üyeleri oluşturulur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.
Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.


Ön değerlendirme

Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

           

Giriş sınavları:
Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.
Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.


Değerlendirme
Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

 

Sınavlarda başarılı olanların atanması

Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

 

o)- Araştırma Görevlisi Ataması:  

Araştırma Görevlisi Olabilmek İçin Gerekli Şartlar.       

1) En az dört yıllık öğretim yapan bir Fakülteden  mezun olmak,

2) Öğrenciliği sırasında uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak,

3) Lisans  bitirme genel  not ortalaması yüz tam not üzerinden en az 70 (4 üzerinden  en az 2.50) veya Yüksek Lisans bitirme genel not ortalaması yüz tam not üzerinden en az 88 (4 üzerinden en az 3.50) olmak,

4) Atanacağı bölüm veya anabilim dalında, Lisansüstü bir programa kayıtlı olmak; henüz kayıtlı değilse en çok bir yıl içinde böyle bir programa kayıt olmak, olamadığı takdirde ve ayrıca  Lisansüstü eğitimleri sırasında her ne olursa olsun öğrencilikleri sona erenlerin ve atandığı bölüm veya anabilim dalı dışında bir lisansüstü programa geçiş yapanların  kalan süreleri dikkate alınmaksızın sözleşmelerinin üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedileceği koşulunu kabul etmek.

5) 35 Yaşından gün almamış olmak.

Adaylar biçimi (yazılı/sözlü), türü ve içeriği Bölüm Kurullarınca belirlenen bir değerlendirme sınavına tabi tutulurlar.

 

p)- Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporları:

Her öğretim elemanı, o eğitim-öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini bir rapor halinde bağlı bulunduğu birimin yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunar.

 

r)- Birim Faaliyet Raporlarının Gönderilmesi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41. Maddesine dayanılarak yürürlüğe giren, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan Birim Faaliyet Raporu (Bir önceki yıla ait), hazırlanarak Şubat ayında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ na gönderilir.

 

s)-Mal Bildirimi:

Kimlerin ve ne şekilde mal bildiriminde bulunacağı, Mal Bildirim Kanunu ve Mal Bildirim Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Buna göre kamu personeli;

*Atandığında göreve başlama evrakları ile birlikte,

*Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,    

*Eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda  değişikliği izleyen bir ay içinde,

*Sonu (0) ve  (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Mali İşler, Personel İşleri, İzinler, Öğrenci İşleri, Evrak Kayıt, Kütüphane Hizmetleri, Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşleri

Mali İşler :

Madde 7) Birimimiz Mali İşlerin görev ve sorumlulukları genel olarak şöyle sıralanabilir.

·         Akademik personelin ek ders işlemlerini ve ödemelerini yapar.

·         Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını için gerekli işlemleri hazırlar.

·         Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapar.

·         Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapar.

·         Personel giysi yardımı evraklarını hazırlar.

·         Akademik personelin maaş ve terfi cetvellerini hazırlar.

·         İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlar.

·         Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb faturaların ödeme hazırlığını yapar.

·         Akademik ve idari personelle ilgili özlük, terfi, kesinti ve her türlü yazışma işlemlerini yapar.

·         Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı amaçlarına ulaşmaya çalışmak.

·         İç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

·         Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapar.Hizmetli görev bakımından Meslek Yüksekokulu  Sekreterine karşı sorumludur.

    Ödeme ve Satın alma işleri aşağıdaki gibidir

    A-Maaş Ödemeleri.                                                                                

·         Rektörlükçe gönderilen terfiler işlenir.                                                               

·         Aylık Matrahlar (Ek ders vs. gibi) eklenir.

·         Özel sigorta ve bireysel emeklilikler işlenir.

·         Varsa kesintilerin girilir.

·         Varsa Rapor gün sayıları girilir.

·         Yukarıdaki işlemler, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığındaki ana bilgisayarda her ayın ilk haftasında güncellenir.

·         Mali işlerimizin bilgisayarından, Maliye Bakanlığına ait Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)’ne şifre ile girilip Bordro incelemesi yapılır.

·         Hata olmadığı kontrol edildikten sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca maaş onaylaması yaptırılır.

·         Birimimiz Mali İşlerince, KBS' ye girilerek ödemeyle ilgili tüm dokümanlar alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkililerine imzalattırılıp Rektörlüğün ilgili birimine teslim edilir.

 

B- Doğum Yardımı Ödeneği:

657 S.K/Madde 207 - (Değişik fıkra: 20/06/1984 - KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

 (Değişik fıkra: 20/06/1984 - KHK 241/11 md.) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

C- Ölüm Yardımı Ödeneği:

 

657 S.K/Madde 208 - (Değişik fıkra: 06/07/1995-KHK-562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (...) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere;

 

*En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında,

 

             En Yük.Dev.Mem.Göst.     X         Bugünkü M.Katsayısı    =    Ölüm Yard.  

                                  

 

*Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında tutarında,  ölüm yardımı ödeneği verilir.

 

             En Yü.D.Me.Göst.    X      Maaş.Katsayısı    =                              Ölüm Yard.           

                       

*Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

                                                          

D- Satın alma İşlemleri.                                                                                         

     Meslek Yüksekokulumuza ayrılan bütçe ödenek durumumuza göre birimimizce; Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) bendi gereğince alım yapılmaktadır. Daha yüksek bütçeli alımlar ise İdari mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.                      

1-      En az üç firmaya teklif verilir.                                                                                

2-      Gerektiğinde Teknik Şartname tekliflere eklenir.

3-      Verilen teklifler geldikten sonra Yaklaşık Maliyet çıkartılır.

4-      İhale Onay Belgesi düzenlenir.

5-      Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlanarak malzemenin alınacağı firman belirlenir.      

6-      Firmaca getirilen malzemenin Muayene Komisyonunun onayına sunulur.

7-      Muayene Komisyonunca onaylanan malzemenin faturası kestirilerek satınalma birimine teslim edilir.                                                                                      

8-      Alınan malzemenin cinsine göre Taşınır İşlem Fişi kesilerek malzeme depoya alınır.

9-      Satın alma birimimizce ödeme evrakları hazırlanarak ilgililerin imzasına sunulur ve imza sonunda Rektörlüğün ilgili birimine teslim edilir.

10-  İşlem tamamlanmış olur.

 

E- Yolluklar:

Yurt İçi-Yurt Dışı yolluksuz  yevmiyesiz  görevlendirme.

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesinin birinci paragrafında; Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler denilmektedir.

           

Yurt İçi-Yurt Dışı yolluklu - yevmiyeli  görevlendirme.

2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesinin ikinci paragrafında;  Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.      

                                                                      

1-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu.                                                                                      

a) Akademik personel kongre, sempozyum, seminer vb. akademik çalışmalara yolluklu ve yevmiyeli katılabilmek için idareye dilekçe ile başvurur.

b) Talebin Yönetim Kurulunda görüşülmesi, uygun görülmesi halinde onay için (2547 sayılı Kanunun 39. Madde) Rektörlük Makamına sunulur.

c) Rektörlük makamından gelen onay ilgiliye tebliğ edilir.

d) Etkinlik dönüşünde katılım belgesi, konaklama faturası, katılım ücreti faturasını vb. evraklar birimin mali işlerine teslim edilir.

e) Mali işler birimi tarafından;

- Geçici görev yolluğu bildirimi hazırlanır.

- Varsa; katıldığına dair belge vb. evraklar eklenir.

- Harcama talimatı düzenlenir.                                                                                

- Ödeme emri kesilerek imza için ilgililerin onayına sunulur.

f) İdari personelin görevlendirilmesi için Müdürlük Makamının onayı yeterlidir.

 

2-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu.                                                                         

Yurtdışı  Geçici Görevlendirme işlemleri, Yurtiçi Geçici Görevlendirme işlemlerinde olduğu gibidir. Sadece yevmiye ve konaklama ücretleri, Yurtdışı Gündeliklerine dair Bakanlar Kurulunun kararına göre belirlenen miktarlara göre ödenir.

                                  

 

3- Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu.                                                                      

a) Emekliye ayrılan personele; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.maddesinde yer alan gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar kadar bir defaya mahsus olarak ödenir.                                               

b) Çalışan Personele, yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi halinde ödenecek Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu aşağıdaki gibidir.                                                                  

- Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 Katı.                                                            

- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 katını aşamaz).

- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin % 5 ' i olarak hesaplanır.

 

 

F- Ek Ders Ücretleri.                                                                                             

1) Her Eğitim-Öğretim dönemi başında, Kadrolu ve 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 40/a maddeleri gereğince görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının hangi dersleri yürüteceklerine dair ders programları hazırlanmasının takiben, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ekinde onay için Rektörlük makamına sunulur.                                                                               

2) Onaydan geldikten sonra Meslek Yüksekokul Kurul Kararıyla öğretim elemanlarına ders dağılımı gerçekleştirilir.

                                                          

Ek ders ücreti, aşağıdaki esaslar doğrultusunda ödenir. (2914 S.K.11.Maddesi)       

a) Haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında haftada en çok 20 saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir.                                        

b) Ara sınavlar için, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilecek ders yükü 5 saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise 1 saati geçemez.             

c) Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarıyıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının, aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. (Final ücreti) 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz.

d) Ara sınavlar ve Bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. 

e) Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin aylık katsayı ile çarpımından oluşur.                 

                                                                                                                                 

 2547 Sayılı Kanun'un 36. maddesi gereğince;

f) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür.    

g) Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

h) Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur.

ı) Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari 5 saat ders vermekle yükümlüdür.

 

Öğrenci İşleri Bürosu:

 

Madde 8) Meslek Yüksekokulumuzda eğitim- öğretim gören öğrenciler ile ilgili dosyalama ve evrak işlemleri, öğrenci işleri bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

Görevleri:

* Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını yapmak, dosyalarını oluşturmak, mezuniyet veya ayrılış tarihine kadarki süreçlerinde onlara yardımcı olmak.

* Mezun veya ayrılan öğrencilerin dosyalarını arşivde muhafaza etmek.
* Öğrencilerin muafiyet, geçici mezuniyet belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin lise diplomalarının mezun oldukları liselerinden istenmesi, kayıt dondurma işlemlerinin takibi.
* Eğitim-öğretim dönemleri başlamadan öğrencilerin alacakları derslerin bölüm sekreterleri tarafından alınacakların aktif, alınmayacakların pasif işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
* Çift anadal, yandal, Üniversite içi ve Üniversite dışı yatay geçiş, uluslararası öğrenci, özel öğrenci, erasmus, yüksek lisans ve doktora koşullarımızı, kontenjanlarımızı ve başvuru şartlarını derlemek ve zamanında duyurularını yapmak, müracaat edenlerin belirtilen şartlarımıza uygunluğunu kontrol etmek, şartları uygun olanların durumlarının görüşülmesi için ilgili yönetim kurullarına sevkini yapmak. Üniversitemize gelmeleri uygun görülen asil ve yedek öğrencileri web sayfamızda ilan edip, kayıtlarını yaparak mezuniyete kadarki süreçlerinde yardımcı olmak. Mezun veya ayrılanların dosyalarını arşivde muhafaza etmek.
*Öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, askerlik erteleme belgesi, mezuniyet belgesi, diploma belgesi düzenlemek.
* Öğrenci işleri ile ilgili her türlü yazışma ve dosyalama yapmak.
* Öğrenci özlük ve not işlerinin sağlıklı tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.
* Üniversitemizin akademik ve idari birimler ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları her türlü istatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
* Çeşitli kurumlardan gelen burslarla ilgili duyuruları yapmak, bu burslar için şartları uygun olanların istemiş oldukları belgeleri hazırlamak.
* Mecburi staj yükümlülüğü bulunan öğrencilerin stajlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.
* Öğrencilere ait başarı burslarını ve başarı oranlarını tespit etmek.
* Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
* Amirlerin vereceği sözlü ve yazılı diğer işleri yapmak.

 

Personel İşleri:

 

Madde 9) Yüksekokulumuzda görevli akademik ve idari personelin özlük işleri ile ilgili bütün iş ve işlemler  personel işleri bürosunca yapılmaktadır.

Görevleri:

*Meslek Yüksekokulda görevli personelin özlük işlemlerini zamanında, düzenli olarak ve giz1i1ik içerisinde yapmak.

*Yüksekokulda görev yapan akademik ve idari personelin her biri için özlük dosyası hazırlamak.

*Akademik ve idari personelin kanunlara göre atama, terfi, kadro tahsisi, kademe ve derece İlerlemelerini takip ederek, Rektörlük Makamından gelen onayların birer örneğini ilgililere ve Muhasebe Birimine vermek, aslını dosyalamak.

* Akademik ve idari personelin izin takibini yapmak, izinlerini hazırlanacak kartlara işlemek, izin formlarını düzenlemek, kul1anılan izinleri düzenli olarak kayıtlardan düşmek.

* Gerekli genelge ve duyuruları personele duyurmak,

* Personel kimlik kartlarını ile ilgili Personel Daire Başkanlığıyla yazışmaları yapmak.

* Yüksekokulumuza alınacak Akademik personel müracaat dosyalarını almak, sınav tutanaklarını ve evraklarını düzenlemek, sınavlarını takip etmek ve sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak, Sınavlarda başarılı olan1ara gerek1i tebligatları yapmak, müracaat ve sınav evraklarını bir dosya halinde Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunmak, kuruldan çıkacak karara göre atama teklifleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

* Akademik personelin görev sürelerinin uzatma işlemlerini takip edip sonuçlandırmak.

* Akademik ve idari personelin her türlü soruşturma dosyalarını hazırlamak, yazışmalarını yapmak

* Akademik ve idari personel ile ilgili istenilen her türlü istatistikleri tutmak ve ilgi1i birimlere bildirmek.

* Her yarıyıl başında Yüksekokulumuzda ders verecek öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40/a ve 31. Maddelerine göre görevlendirilme işlemlerini takip etmek.

* 2547 Sayılı Kanunun 36, 38 ve 40/b maddelerine göre yapılacak görevlendirme yazışmalarını yapmak ve sürelerini takip etmek.

*Yurt içi ve yurtdışında görevli bulunan akademik personelin görev sürelerinin takibini ve yazışmalarını yapmak.

* Aylık Memur Devam İzlenimi dosyasını hazırlamak ve takibini yapmak.

* Rapor alan akademik ve idari personelin raporlarını düzenli olarak Muhasebe Birimine bildirmek.

*Akademik ve İdari personel hakkındaki Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve uygulamalarını takip etmek.

* Akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili sorularını cevaplamak, problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak.

* Akademik ve idari personel ile ilgili her türlü yazışmalarını yapmak ve dosyalamak

 

İZİNLER

Yüksekokulumuzda izinler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun ilgili maddeleri doğrultusunda kullandırılmaktadır.

 

YILLIK İZİN:

Madde 102 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 

 

 

YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI:

Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

 

MAZERET İZNİ:

Madde 104- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/106 md.)

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz

 

 

HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:

Madde 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/107 md.)

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

 

AYLIKSIZ İZİN:

Madde 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/108 md.)

A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

 

İzinlerin Kullanılması ile İlgili İşlemler :

*İlgili personel, personel işlerinden izin formunu alır.

*Akademik personel formu doldurarak önce kendi bölüm başkanına, uygun olduğuna dair imzalatır.

*İdari personel formu doldurarak Yüksekokul Sekreterine, uygun olduğuna dair imzalatır.

*Olur için Müdürlük makamına sunulur.

*Müdürlük makamınca onaylanan izin formu evrak kayıt ta kaydedilip personel işlerine gönderilir.

*İki suret olarak düzenlenen bu izin formlarından birisi, imza karşılığı ilgiliye verilir.

*Bir sureti ilgilinin dosyasına konulur.

*Hastalık halinde ilgili sağlık kuruluşlarından alınan rapor, dilekçe ekinde idareye verilir.

*Evrak kaydedilerek ilgilinin dosyasına konulur.

*İşlem tamamlanmıştır.

 

Evrak Kayıt İşleri:

Madde 10) Meslek Yüksekokulumuza gelen ve giden resmi evraklar evrak kayıt bürosunda yapılmaktadır.

*Birimimiz evrak kayıt işleri, Gelen ve Giden evrak olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

*Bu işlere bakan memur, amirlerin vereceği yazılı ve sözlü diğer işleri de yapmak zorundadır.

*Bağlı olduğu birim amiri Yüksekokul Sekreteri’ dir.

 

 

a) Gelen Evrak:

*Gelen Evrak kayıt defteri elektronik ortamda (Bilgisayar) tutulmaktadır.

*Gerek birim içinden gerekse birim dışından posta yada kurye yolu ile gelen evraklar, Özel Kalem (Müdür Sekreteri) tarafından zimmet karşılığında teslim alınır.

* Evrak Kayıt Kabul kaşesi basılarak evrakın geliş tarih ve saati yazılır.

*İmza Kartonuna konularak Müdürün onayına sunulur.

*Müdür tarafından ilgili yerlere havalesi yapılan evrak, müdür yardımcısının paraf etmesinden sonra Yüksekokul Sekreteri’ ne gelir.

*Yüksekokul Sekreteri tarafından evrakın gideceği yer ve yapılacak işlemlerle ilgili havalesi yapılarak evrak kayıta gönderilir.

*Evrak,  havale ediliş biçimine göre dosya numarası verilerek Gelen Evrak defterine kaydedilip ilgili yerlere dağıtımı yapılır.

*Evrak dağıtımı suret üzerinden (fotokopi ile çoğaltılarak) yapılmakta, evrakın aslı ilgili dosyaya konularak arşivlenmektedir.

 

b) Giden Evrak:

*Giden Evrak kayıt defteri elektronik ortamda (Bilgisayar) tutulmaktadır.

*Birim içerisinden yapılan kurumlar arası yazışma evrakı, Yüksekokul Sekreterine gelir.

*Yüksekokul Sekreteri tarafından, giden yazının resmi yazışma kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygun değilse yeniden yazılması sağlanır, uygun ise imzalanması için Müdüre gönderilir.

*Müdürün imzasından çıkan yazı, giden evrak defterine kaydedilerek postaya hazırlanır.

*Postaya hazırlanan evrak zarfın içerisine konularak kapatılır.

*Zarfın üzerine, evrakın gideceği yer yazılarak posta ile gönderilecek ise postaya, kuryeye teslim edilecek ise zimmet karşılığında kuryeye teslim edilir.

*Giden yazının bir sureti ilgili dosyaya takılarak arşivlenir.

*İşlem tamamlanmıştır.

 

 

Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri:

Madde 11) Meslek Yüksekokulumuz Taşınırları ile ilgili iş ve işlemler, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yerine getirilmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. Maddesi Gereğince; Taşınır kayıtları harcama yetkilisi adına “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından tutulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi memuriyet veya çalışma unvanına bağlı değildir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilileri tarafından, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi mümkündür.

 

 

Görevleri:

a) Harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b) Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve  taşınır hesap yetkilisine göndermek,

d) Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek,

e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine  önerilerde bulunmak,

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, yaptıkları kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları taşınır hesap cetvellerini, malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır hesap yetkilisine vermekle yükümlüdür.

h) Bağlı olduğu birim amiri Yüksekokul Sekreteri’ dir.

 

 

Taşınırlarla İlgili İş ve İşlemler

Belge ve Cetveller:

a) Zimmet Fişi : Taşınır Kod Listesi bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise  Zimmet Fişi düzenlenir.

b) Taşınır İstek Belgesi : Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

c) Dayanıklı Taşınırlar Listesi : Bu Liste, Taşınır Kod Listesi bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

 

Taşınır Kayıt İşlemleri:

●Bütün Taşınırlar kayıt altına alınır.

●Kayıtların belgeye dayandırılması şarttır.

●Yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur.

Kayıtlar                                                                                             

●Önceki yıldan devredilenleri,

●Yılı içinde giren ve çıkanları

●Yılı içinde meydana gelen azalmaları ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaları gösterir.

 

Taşınırların Kayıt Zamanı:

●Taşınırlar giriş ve çıkış olarak kaydedilir;

-Edinildiğinde GİRİŞ,                                                                                                                             

-Elden çıkartıldığında, Tüketim,Devir, Satış, Bağış, Hurdaya Ayırma, Kaybolma, Çalınma, Canlı Demirbaşlarda Ölüm halinde ÇIKIŞ kaydedilir.

                                                                                                                                 

Taşınırların Kayda Esas Değerleri:

Kayda esas değer;

●Satın alma ve değer artırıcı harcamalarda maliyet bedeli,                                                            

●Bedelsiz devir, kullanılmaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

●Bağış ve yardım yoluyla edinilenlerde belirtilmiş değer,                                                 

●Varsa kayıtlı değeri, yok ise komisyonca tespit edilen değerdir.

 

Birim Maliyet Bedeli:

Genel yönetim muhasebe yönetmeliğine göre birim maliyet bedeli; Alım bedeli + ödenen giderler (vergi,resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Bir çeşitten fazla ise BMB= [(toplam giderden her bir çeşit mal toplamına isabet eden gider) + (alım bedeli)] / o çeşide ilişkin mal adedi.

 

Değer Tespit Komisyonu:

●Harcama yetkilisi onayı,

●Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi,

●İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

 

Dayanıklı taşınırların kullanım devamlılığının sağlanması için;

*Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi,

*Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla yapılan harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir.

*Taşınırlar için gerçekleştirilen normal bakım onarım harcamaları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

 

 

Taşınırların Giriş İşlemleri:

Edinilen taşınırlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

Edinme yöntemleri;

●Satın alma suretiyle,

●Bağış/hibe yoluyla,

●Devir alma suretiyle (7 gün, taşıma giderleri)

●İç imkanlarla üretilen (rayiç bedel),

●İade edilen (tüketim malzemesi, dayanıklı taşınırlar),

●Sayım fazlası (kayda alınma değeri),

 

Satın Alınan Taşınırların Girişi:

●Faturaya dayanılarak, üç nüsha TİF (Taşınır İşlem Fişi) düzenlenir.

●Alımı bir merkezden yapılarak ayrı ayrı yerlere teslim edilen taşınırlar için, teslim edilen birimlerden alınan TİF’lere dayanılarak alım yapan merkezde TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

●Satın alınan taşınırlardan farklı hesaplara kaydı gerekenler için fatura fotokopileri,

●Satın alınan dergi-gazete gibi süreli yayınların bedelinin ödenmesi aşamasında TİF düzenlenmez.

●Bu yayınlardan ciltletilenler, ciltletildikten sonra kayıtlara alınacağından, TİF ciltlendikten sonra düzenlenir.                                                                                                          

 

Taşınır Çıkış İşlemleri:

Taşınırların çıkış işlemleri TİF düzenlenerek yapılır.

Çıkış yöntemleri;

●Tüketim (Tüketim madde ve malzemeleri),

●Kullanım (Dayanıklı taşınırlar için)

●Satış, devir,

●Yok olma, fire, sayım noksanı,

●Hurdaya ayırma

                                                                                                                                       

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri:

●Tüketim madde ve malzemeleri TAŞINIR İSTEK BELGESİ ile talep edilir.

●Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir,

●TİF düzenlenmeden hiçbir çıkış kaydı yapılamaz.

●Tüketim maddelerinin çıkışında “İLK GİREN-İLK ÇIKAR” metodu uygulanır.                                            

 

Kullanım Suretiyle  Çıkış İşlemleri:                                                              

 ●Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde ZİMMET FİŞİ düzenlenir,                                                                                          

●Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde ZİMMET FİŞİ düzenlenir,

●Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ, düzenlenir.                                                                                                                                   

 

Devir Suretiyle Çıkış İşlemleri:

●Kamu idareleri arasında,

●Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimi ve ambarları arasında,

yapılan taşınır devirlerinde de TİF düzenlenir.

●TİF’in bir nüshası taşınırı devreden idareye verilir.                                                          

 

Yok Olma Veya Sayım  Noksanlarının Çıkış İşlemleri:

●Taşınırlarda meydana gelen fireler,

●Çalınma, kaybolma nedeniyle yok olanlar,

●Kırılma, bozulma, eskime nedenleri ile kullanılamaz hale gelenler,

●Canlı taşınırların ölümü,

●Sayımda noksan çıkanlar,için KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI düzenlenir ve Harcama Yetkilisi veya üst yöneticinin onayı üzerine TİF düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılır.                                                                                                                                                                                                   

Hurdaya Ayırma:

●Ekonomik olmayan veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması öngörülen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyonlarca karar verilir.

●Bunlar için KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI düzenlenir.

●Harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık, 212 Milli Emlak Tebliği)

●Ekonomik değeri olmayan yada teknik, sağlık, güvenlik vb nedenlerle imha edilmesinin şart olduğu belirtilen taşınırlar yetkili komisyon veya komisyon gözetiminde uzmanlarca imha edilir.

●KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI Hazırlanır

●TİF ile Çıkış Yapılır

●Muhasebe Birimine Bildirilir.                                                                                                       

 

Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir İşlemleri:

●5 yılını tamamlamış,

●İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan,

●Diğer idarece ihtiyaç duyulan taşınırlar bedelsiz devire konu olur.                                             

●Bazı projeler araştırılması ve geliştirilmesi veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar ile tüketim malzemelerinde 5 yıl şartı aranmaz.

●Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır.                                                                                                                                                           

Kamu idarelerinin elinde bulunan taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır      

a) Taşınırın kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olması.                        

b) Taşınırın kullanılmasına idarenin ihtiyaç duymaması.                                                             c) Diğer idarece/idarelerce söz konusu taşınıra ihtiyaç duyulması.

ç) Devralacak idareye bakım ve onarım masrafları nedeniyle ekonomik olmayan malî külfetler getirmemesi ve kullanılmasında yarar görülmesi.      

                                                                      

Aşağıda belirtilen taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beş yıl şartı aranmaz:

a) Projelerin yürütülmesi veya desteklenmesi amacıyla edinilen ya da proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak idareye devredilen taşınırlardan idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar.

b) Toplantı, konferans, tanıtım, spor, yarışma, gösteri, sergi ve benzeri nedenlerle yapılan uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlardan söz konusu faaliyetler tamamlandıktan sonra idarece kullanılmasına ihtiyaç kalmayanlar.

c) İdarece kullanım imkanı bulunmadığı gibi diğer idarelere devredilmediği takdirde çürüme, bozulma veya kullanım süresinin dolması gibi nedenlerle bir daha kullanılamayacak olan veya soğuk hava deposu ve benzeri özel muhafaza ve saklama yeri gerektirmesi nedeniyle ya da diğer zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

d) Kamu idareleri arasında ikinci kez bedelsiz devre konu olan taşınırlar. 

                                  

Bütçelerden yardım yapılması (5018 Sayılı Kanun Madde 29)

Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek,

Dernek,

Vakıf,

Birlik,

Kurum,

Kuruluş,

Sandık,

Benzeri teşekküllere, yardım yapılabilir.

                                                                                             

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Hakkında Yönetmelik 03.07.2006 tarih ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Yardım Yapılabilmesi İçin

a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,                                             

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,

ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,                        

d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek vakıflardan olmaması,                                                          

e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,      

f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması, gerekir.  

                                  

Taşınırların Muhasebeleştirilmesi:

●Satın alma suretiyle edinilen ya da değer artırıcı harcamalar TİF ödeme emri belgesi ekinde,    

●Diğer şekillerde edinilen taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde (Her durumda mali yıl sona ermeden önce), Muhasebe birimine gönderilir.

●Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler muhasebe birimine gönderilmez. Ancak kullanılan tüketim malzemelerini gösteren onaylı bir liste üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürelerde en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar(genel bütçede 3 ayda) (Bu süreler Maliye Bakanlığınca değiştirilebilir),

●Muhasebe birimi II düzeyde muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir.                                                                                                                                                                     

Sayım ve Devir İşlemleri:

●Kamu idarelerine ait taşınırlar;

1. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevinden ayrılmasında,

2. Yıl sonlarında ,

3. Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır.

●Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır.

●Sayım kurulu en az üç kişiden oluşur.

●Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

 

Sayım İşlemleri:

●Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,

●Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre,                                                                    ●Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre, sayılır. Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.

                                                                 

Sayım Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler:                     

●Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.                                  

●Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (harcama Yetkilisi veya üst Yönetici imzalar) Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.                                               

●Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir.

                                                                                                                     

Devir İşlemleri:                                                                                          

●Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında devir işlemi yapılır.

●Devirler, Devir Kurulu tarafından gerçekleştirilir.                                                

●Devir Kurulu (harcama yetkilisince belirlenen bir kişinin başkanlığında, devir veren ve alan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı en az üç kişiden oluşur)    

●Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.                                                       

●Kısa süreli geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.                                                                                                                                                                                                                              

Taşınır Yönetim Hesabı:                                                                           

●Taşınır yönetim hesabını Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi hazırlar, harcama yetkilisi Sayıştay’a veri

●Taşınır yönetim hesabı;       

 -Önceki yıldan devreden.

 -Yılı içinde edinilen,                                                                                                                      

 -Ertesi yıla devredilen,

 -Yıl sonu sayımında bulunan fazla/noksan taşınırları gösterecek şekilde Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

●Taşınır yönetim hesabı;       

1.Yıl sonu sayım tutanağı,                                                                                                              

2.Taşınır sayım ve döküm cetveli,                                                                                                     3.Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,                                                                 

4.En son düzenlenen TİF’in sıra numarasını belirtir tutanak.                                              

●Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar konsolide görevlisine ayrıca gönderilir.                                                                                                                                

●Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında hazırlanan taşınır kesin hesap cetvelleri ile taşınır kesin hesap icmal cetvelleri bütçe kesin hesabını karara bağlayacak organa gönderirler.        

 

11 Şubat 2012 CUMARTESİ Tarih ve 28201 Sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/1 sayılı PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞİNİN 2012 yılın Taşınırların kayıtlardan çıkarılması parasal sınırları                                             MADDE 10 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır. (2) Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

                                                                                                         

Taşınır Malların Kayıtlardan Çıkarılması:

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,

1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında                                        3000 TL                                                                                                                                      

1.2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde                              6000 TL    

1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde             15000 TL

 

1.4.  Yukarıda belirtilen limitler, kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir

 İllerinde 3 kat olarak uygulanır.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi